Walentynki w twierdzy

7 stycznia 2016

14 lutego po raz pierwszy w kłodzki centrum handlowym odbędzie się impreza Walentynki w Twierdzy połączona z akcją pro sale.

Zakochane pary, które 14 lutego przyjdą do galerii i zrobią zakupy za min. 150 zł, wezmą udział w interaktywnej zabawie otrzymają kartę podarunkową o wartości 50 zł na zakupy.

Na klientów czekają też inne atrakcję: koncerty muzyczne z aranżacjami w klimatach walentynkowych, karykaturzysta, który bezpłatnie będzie na żywo tworzył portrety zakochanych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

Wrocław, dnia 14.01.2016r.

 

Regulamin KONKURSU

”Walentynki w Twierdzy”

CZĘŚĆ I. DEFINICJE

Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin Konkursu regulujący zasady i warunki Konkursu, w szczególności określający warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników w związku z ich udziałem w Konkursie.

Konkurs - oznacza konkurs pod nazwą „Walentynki w Twierdzy” organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach wskazanych w treści Regulaminu.

Gra- oznacza zadanie jakie stawiane jest przed Uczestnikiem konkursu, polega na wybraniu bliższego swoim gustom obrazka z wyświetlonej na ekranie pary obrazków. Do gry przystępuje się parami. Wynik określany jest procentowo po zakończeniu gry i oznacza stopień dopasowania gustów graczy.

Identyfikator Uczestnika - unikalny numer nadany każdej przeprowadzonej grze po jej zakończeniu.

 

Część I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu pod nazwą „Walentynki w Twierdzy” (dalej: Konkurs).
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Galerii Twierdza Kłodzko w Kłodzku przy ulicy Noworudzkiej 2 (dalej: Centrum).
 3. Organizatorem Konkursu jest Paweł Lisowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Paweł Lisowski Business Group” wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadającą główne miejsce wykonywania działalności w Żaganiu, 68-100, przy ul. Bolesławieckiej 32A, NIP: 8861042903 na zlecenie Kłodzko Retail Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie tj. właściciela Centrum.
 4. Konkurs rozpocznie się w dniu 14.02.2016 roku o godzinie 12.00 i potrwa do dnia 14.02.2014 do godziny 20.00. We wskazanym powyżej terminie można zgłosić paragon/y w ramach Konkursu.
 5. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zarządcy Centrum, najemcy lokali w Centrum lub ich pracownicy ani inne podmioty, lub ich pracownicy, biorące bezpośredni udział w organizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby najbliższe osób wskazanych w punkcie powyżej, tj. małżonek, małżonka, konkubent, konkubina, wstępni, zstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, teściowie, zięć, synowa, przysposabiający, przysposobiony.
 8. Uczestniczenie w Konkursie jest dobrowolne.
 9. Ewentualne wątpliwości w zakresie prawa do uczestniczenia w Konkursie rozstrzyga Organizator.
 10. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i będą wykorzystywane do celów przeprowadzanego Konkursu, oraz w celach marketingowych Galerii Twierdza Kłodzko. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Każdy, kto bierze udział w Konkursie, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

 

Część II. ZASADY UCZESTNICZENIA W KONKURSIE

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które w dniu jego trwania tj.14.02.2016 w godzinach otwarcia centrum, dokonają zakupów w Galerii Twierdza i zachowają oryginalny paragon lub fakturę VAT.
 2. W konkursie biorą udział zakupy wszelkich produktów lub usług, z wyłączeniem:

artykułów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.),

produktów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.),

oraz zakupy dokonane w marketach spożywczych znajdujących się na terenie Galerii Twierdza Kłodzko: Biedronka i Carrefour oraz zakupy dokonane w aptece znajdującej się na terenie Galerii Twierdza Kłodzko.

 1. Uczestnikiem Konkursu zostaje osoba, która przedstawi Organizatorowi co najmniej jeden paragon (maksymalnie dwa) na kwotę co najmniej 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) (dalej: Uczestnik). Kwoty z paragonów sumuje się pod warunkiem przedstawienia maksymalnie dwóch paragonów. Za potwierdzenie paragonu/ów Uczestnik otrzymuje możliwość jednokrotnego wzięcia udziału w konkursie „Walentynki w Twierdzy”. Hostessa sprawdza zgodność paragonu/ów. Przed dopuszczeniem Uczestnika do gry Hostessa pieczętuje paragon oraz informuje , że paragon trzeba zachować gdyż jest on niezbędny w momencie odbioru nagród w Konkursie walentynkowym.

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ III NAGRODY I PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 

 1. Organizator      przewidział w Konkursie następujące nagrody:
 1. Karty przedpłacone wartości 50 zł (150 szt.) – Nagrodę otrzymują Uczestnicy, którzy osiągną minimum 60% dopasowania.

Ilość Kart jest ograniczona i zostanie przyznana dla pierwszych 150 uczestników którzy osiągną minimum 60 % dopasowania.

 1. Nagroda finałowa: Zestaw nagród: Nagrody ufundowane przez najemców Galerii Twierdza Kłodzko

Nagrodę otrzyma Uczestnik, który wraz z osobą towarzyszącą osiągnął najwyższy stopień dopasowania w najkrótszym czasie, a w dalszej kolejności Uczestnik, który wcześniej przystąpił do gry.

 

 1.  Ogłoszenie zwycięzcy nagrody finałowej nastąpi na podstawie listy rankingowej ogłoszonej w dniu trwania Konkursu tj.14.02.2015 o godzinie 19.45. Lista zostanie sporządzona w oparciu o następujące dane: identyfikator Uczestnika (unikalny numer nadany każdej przeprowadzonej grze),stopień dopasowania, czas oraz data i godzina przeprowadzonej gry.

 

       CZĘŚĆ IV ZASADY KONKURSU

 1. Uczestnik wraz z osobą towarzyszącą rozpoczyna udział w Konkursie po zaakceptowaniu skróconych zasad gry jakie wyświetlone zostaną na ekranie urządzenia multimedialnego.
 2. Na ekranie pojawią się plansze, na których znajdować się będą zestawy obrazków. Zadaniem Uczestnika i osoby towarzyszącej jest wybieranie takich samych obrazków z wyświetlonego zestawu aby osiągnąć jak najwyższy stopień dopasowania w jak najkrótszym czasie.
 1. Po      zakończonej grze na ekranie pojawia się wynik w postaci procentowego      dopasowania zgodności wyborów, identyfikator gry      Uczestnika.

 

 

CZEŚĆ V ODBIÓR NAGRÓD

 1. W chwili odbioru Nagrody      Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia protokołu odbioru Nagrody      zawierającego jego dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, podpis oraz      nazwę Nagrody.
 2. Organizator      gwarantuje przyznanie nagrody każdej osobie, która spełni wymogi      Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że      po wyczerpaniu puli nagród określonej w części 3 Regulaminu pkt. 1, nagrody nie przysługują nikomu,      choćby spełnił wszystkie kryteria.

 

Część IV. REKLAMACJE

 1. Ewentualne reklamacje można zgłaszać w formie pisemnej – (z dopiskiem „Reklamacja Akcji Promocyjnej w Centrum Handlowym Twierdza Kłodzko”),do dnia 21.02.2016 r., listem poleconym na adres Organizatora. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 1. Zgłoszenie reklamacyjne      musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację (imię,      nazwisko, dokładny adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym      reklamującego),przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz      opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 2. Komisja rozpatruje      reklamację i zawiadamia Uczestnika Promocji w formie pisemnej (listem      poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) o jej wyniku w terminie 14      dni licząc od daty otrzymania reklamacji.

 

Część V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest do wglądu w administracji Centrum, na stronie internetowej centrum: www.galeriatwierdza.pl, a w okresie trwania Konkursu również w Punkcie Obsługi Konkursu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy.
 3. Wzięcie udziału w Konkurs oznacza zapoznanie się Uczestnika z Regulaminem i zaakceptowanie jego warunków oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy iż o wygranej nie decyduje przypadek lecz działanie Uczestnika. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 1992r o grach i zakładach wzajemnych.
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejsząAkcją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora

 

 

Najlepsze modowe marki

EPP_aktualne_funkcjonowanie_internet_twierdza_klodzko_fb_940x788.jpgEPP_aktualne_funkcjonowanie_internet_twierdza_klodzko_fb_940x788_1.jpg

Newsletter Gelerii Twierdza Kłodzko

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o ciekawych wydarzeniach, atrakcyjnych ofertach i najnowszych modowych trendach!

W celu otrzymywania oferty marketingowej, zwracamy się z prośbą o wyrażenie poniższych zgód:

Uzupełnienie powyższego pola stanowi zgodę na otrzymywanie od EPP Retail - Twierdza Kłodzko Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa newslettera zawierającego treści marketingowe dotyczące oferty Galerii Twierdza Kłodzko. Zgodę można wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EPP Retail – Twierdza Kłodzko Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa (dalej: „Administrator”). W celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); W przypadku kierowania do Pana/Pani treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera. W tym przypadku dane będą w naszym posiadaniu do momentu złożenia sprzeciwu. Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony Pani/Pana danych osobowych przez Administratora oraz o przysługujących Pani/Panu prawach dostępne są w dokumencie Polityka prywatności znajdującej się na stronie internetowej www.galeriatwierdza.pl/polityka-prywatnosci.