Regulamin Parkingu

Regulamin parkingu naziemnego w CH Galeria Twierdza w Kłodzku

 1. Warunki ogólne

  1. Niniejszy regulamin parkingu naziemnego dotyczy warunków wjazdu i korzystania z parkingu CH Galeria Twierdza zlokalizowanego przy ul. Noworudzkiej 2 w Kłodzku (zwanego dalej ,,Parkingiem”).

  2. Poprzez wjazd na Parking kierujący pojazdem (zwany dalej „Użytkownikiem”) zawiera z właścicielem Parkingu (dalej jako „Właściciel”) lub działającym w jego imieniu zarządcą (zwanym dalej „Zarządcą”) umowę najmu miejsca parkingowego w warunkach opisanych w regulaminie (zwaną dalej „Umową”). Umowa ulega zakończeniu z chwilą wyjazdu z Parkingu.

  3. Zawarcie Umowy jest całkowicie dobrowolne.

  4. Przedmiot Umowy nie obejmuje nadzoru przez Właściciela i/lub Zarządcę nad pozostawionymi na Parkingu pojazdami ani nad znajdującym się w nich mieniem.

  5. Użytkownik poprzez wjazd na teren Parkingu akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

 2. Parking

  1. Parking jest parkingiem BEZPŁATNYM NIESTRZEŻONYM. Parking jest czynny od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:30 do 21:00, w niedziele od 10:00 do 20:00. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Parkingu i przebywania na jego terenie tylko w godzinach jego otwarcia.

  2. Właściciel i/lub Zarządca nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody, do których doszło w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu Użytkownika, powstałe na terenie Parkingu z winy Użytkownika, osób trzecich bądź działania siły wyższej.

  3. Właściciel i/lub Zarządca nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe Użytkownika lub stanowiące wyposażenie pojazdu Użytkownika.

  4. Poprzez pozostawienie pojazdu na Parkingu Użytkownik nie zawiera z Właścicielem i/lub Zarządcą umowy przechowania pojazdu ani żadnej innej umowy, która zobowiązywałaby Właściciela i/lub Zarządcę do sprawowania pieczy nad pojazdem Użytkownika.

 3. System monitorowania parkingu

  1. Parking jest pod stałym nadzorem systemu monitorowania.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Administratorem systemu monitoringu jest EPP Retail – Twierdza Kłodzko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa).

  3. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Galerii.

  4. Zapisy z monitoringu przechowywane są do nadpisania.

  5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych.

  6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: +48 41 333 36 08.

 4. Zasada korzystania z Parkingu

  1. Na Parkingu obowiązują przepisy ustawy o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.),oznakowanie pionowe i poziome, do których Użytkownik winien się stosować, a niezależnie od tego Użytkownik jest zobowiązany do stosowania się do poleceń pracowników ochrony Parkingu.

  2. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na Parking pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, w szczególności: łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz podobnego rodzaju materiały, jeżeli materiały te nie zostały zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niezależnie od zastosowanego zabezpieczenia Użytkownik takiego pojazdu odpowiada za wszelkie szkody na osobie i mieniu powstałe w związku z wjazdem tego pojazdu na Parking.

  3. Na terenie Parkingu wolno poruszać się z prędkością maksymalną 20 km/h.

  4. Pojazdy wolno pozostawiać tylko na wyznaczonych miejscach parkingowych.

  5. W czasie parkowania Użytkownik zobowiązany jest zwrócić szczególną uwagę na pojazdy sąsiednie i ustawić swój pojazd w wyznaczonych miejscach w sposób niezasłaniający wyznaczonych miejsc parkingowych.

  6. Pojazdy pozostawione na Parkingu poza godzinami jego funkcjonowania zostaną odholowane na koszt i ryzyko Użytkownika.

  7. Jeżeli Użytkownik poprzez niewłaściwe zaparkowanie pojazdu utrudni lub zablokuje ruch na terenie Parkingu, zaparkuje pojazd poza oznaczonymi miejscami parkingowymi, bądź na miejscach wyznaczonych dla niepełnosprawnych bez posiadania karty osoby niepełnosprawnej umieszczonej w widocznym miejscu za szybą samochodu, Właściciel i/lub Zarządca będą uprawnieni do odholowania pojazdu na koszt i ryzyko Użytkowania.

  8. Użytkownik, którego pojazd został odholowany z terenu Parkingu, winien bezzwłocznie zgłosić się do pomieszczenia monitoringu na terenie Parkingu, celem przeprowadzenia procedury odzyskania pojazdu. Procedura odzyskania pojazdu zostanie przeprowadzona na koszt Użytkownika.

  9. Do parkowania pojazdów w miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych uprawnieni są wyłącznie Użytkownicy posiadających kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych, umieszczoną każdorazowo w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.

  10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone przez niego osobom trzecim oraz Właścicielowi i/lub Zarządcy na terenie Parkingu szkody (w tym uszkodzenia i zanieczyszczenia). W razie powstania szkody Użytkownik zobowiązany jest przed opuszczeniem Parkingu do niezwłocznego poinformowania Zarządcy o wynikłej szkodzie.

  11. Na terenie Parkingu zabronione jest:
   a) Palenie tytoniu i używanie otwartego ognia;
   b) Picie alkoholu;
   c) Magazynowanie paliw i substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie;
   d) Tankowanie pojazdów;
   e) Pozostawienie pojazdów z uruchomionym silnikiem;
   f) Naprawianie, mycie i odkurzanie pojazdów, wymiana i uzupełnianie płynów eksploatacyjnych, w tym w szczególności wody chłodzącej, paliwa lub oleju, z wyjątkiem miejsca w tym celu wyznaczonego;
   g) Prowadzenie pojazdu bez włączonych świateł mijania;
   h) Jazda na rolkach, deskorolkach;
   i) prowadzenie jakichkolwiek akcji promocyjnych lub reklamowych bez zgody Właściciela i/lub Zarządcy.
   Właściciel i/lub Zarządca są uprawnieni do usunięcia z terenu Parkingu osoby niestosującej się do powyższych zakazów.

  12. W przypadku zaistnienia nagłego zagrożenia, Właściciel i/lub Zarządca są upoważnieni do usunięcia pojazdu Użytkownika z Parkingu bez uiszczenia z tego tytułu Użytkownikowi jakiegokolwiek odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Najlepsze modowe marki

Klodzko_odporni_internet_1080x1080.pngKlodzko_odporni_internet_1080x1080_1.png

Newsletter Gelerii Twierdza Kłodzko

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o ciekawych wydarzeniach, atrakcyjnych ofertach i najnowszych modowych trendach!

W celu otrzymywania oferty marketingowej, zwracamy się z prośbą o wyrażenie poniższych zgód:

Uzupełnienie powyższego pola stanowi zgodę na otrzymywanie od EPP Retail - Twierdza Kłodzko Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa newslettera zawierającego treści marketingowe dotyczące oferty Galerii Twierdza Kłodzko. Zgodę można wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EPP Retail – Twierdza Kłodzko Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa (dalej: „Administrator”). W celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); W przypadku kierowania do Pana/Pani treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera. W tym przypadku dane będą w naszym posiadaniu do momentu złożenia sprzeciwu. Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony Pani/Pana danych osobowych przez Administratora oraz o przysługujących Pani/Panu prawach dostępne są w dokumencie Polityka prywatności znajdującej się na stronie internetowej www.galeriatwierdza.pl/polityka-prywatnosci.