Kupuj i Wygrywaj!

21 października 2017, godzina 12:00

Szanowni Klienci Galerii Twierdza Kłodzko serdecznie zapraszamy na kolejną akcję promocyjną.

Przyjdź, zrób zakupy za minimum 200 zł na terenie centrum i odbierz nagrodę gwarantowaną - kartę podarunkową o wartości 50 zł!

Pula nagród ograniczona.

 

Regulamin sprzedaży promocyjnej „Kupuj i Wygrywaj!” Galeria Twierdza Kłodzko

Część I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży promocyjnej pod nazwą „KUPUJ I WYGRYWAJ w Galerii Twierdza Kłodzko” (dalej: Promocja).

 2. Promocja zostanie przeprowadzona na terenie galerii handlowej Twierdza Kłodzko (dalej: Galeria).

 3. Organizatorem Promocji jest Emage Group sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 86/1, 54-613 Wrocław. Promocja organizowana jest na zlecenie Kłodzko Retail Sp. z o.o. tj. właściciela Galerii.

 4. Promocja będzie miała miejsce w dniach 21 – 22 października 2017 roku w godzinach od 12.00 do 18.00 . We wskazanym powyżej terminie (w godzinach działania sklepów i punktów usługowych – za wyjątkiem 22 października 2017 roku, wówczas do godziny 17.45) można dokonać zakupów i zgłosić paragon w ramach Promocji w Punkcie Obsługi Promocji, które będzie czynne w okresie trwania Promocji od godziny 10.00 do godziny 20.00.

 5. W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Promocji za zgodą swojego prawnego opiekuna.

 6. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy zarządcy Centrum, najemcy lokali w Centrum lub ich pracownicy ani inne podmioty, lub ich pracownicy, biorące bezpośredni udział w organizowaniu i przeprowadzeniu Promocji.

 7. W Promocji nie mogą brać udziału osoby najbliższe osób wskazanych w punkcie powyżej, tj. małżonek, małżonka, konkubent, konkubina, wstępni, zstępni, rodzeństwo.

 8. Uczestniczenie w Promocji jest dobrowolne.

 9. Ewentualne wątpliwości w zakresie prawa do uczestniczenia w Promocji rozstrzyga Organizator.

 10. Dane osobowe osób biorących udział w Promocji podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i będą wykorzystywane do celów przeprowadzanej Promocji. Osoba biorąca udział w Promocji wyraża dobrowolną zgodę na wykorzystanie danych osobowych dla celów marketingowych oraz przesyłania informacji marketingowych drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Każdy, kto bierze udział w Promocji, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

   

  Część II. ZASADY UCZESTNICZENIA W PROMOCJI

 1. W Promocji mogą wziąć udział osoby, które w czasie jej trwania dokonają zakupów w Centrum i zachowają oryginalny paragon (faktury nie będą akceptowane). Z Promocji wyłączone są: produkty i usługi kantoru oraz banku, napoje alkoholowe, produkty tytoniowe, produkty lecznicze, transakcje zapłaty za jakiekolwiek rachunki, za usługi komunalne, media oraz gaz dokonane w dowolnym punkcie, transakcje dokonane w punkcie lotto, zakładach bukmacherskich, spłaty raty kredytu regulowane w punktach świadczących tego typu usługi, wpłaty i wypłaty bankomatowe. zakupy kart podarunkowych, bonów i talonów podarunkowych, kart do telefonu typu pre-paid.

 2. W przypadku dowodów zakupów, na których widnieją zakupy produktów wyłączonych z akcji, podstawą do wydania nagrody będzie kwota dowodu zakupu, pomniejszona o wartość zakupu produktów wyłączonych.

 3. Uczestnikiem Promocji zostaje osoba, która przedstawi Organizatorowi jeden lub co najwyżej dwa paragony, każdy od innego sprzedawcy lub usługodawcy na łączną kwotę co najmniej 200 złotych (dwieście) złotych (dalej: Uczestnik). Można sumować co najwyżej dwa paragony do kwoty minimum 200 zł. Data na paragonie powinna dokumentować zakupy w dniach 21 lub 22 października 2017 roku, przy czym w dniu 22 października 2017 roku do godziny 17.45

 4. Za zakupy udokumentowane na jednym paragonie lub jednej parze paragonów, łącznie za min. 200 zł (po odjęciu pozycji dokumentujących zakup pozycji wymienionych w części II, pkt 1) Uczestnik uprawniony jest do odbioru w Punkcie Obsługi Promocji jednej karty przedpłaconej po wpisaniu imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu email (jeśli posiada) do formularza potwierdzenia odbioru nagrody w trakcie okresu trwania Promocji.

 1. W dniach Promocji nagrodzonych zostanie nie więcej niż 400 osób, które zgłoszą się do godziny 17.45 w Punkcie Obsługi Promocji, okażą paragon lub maksymalnie 2 paragony na łączną kwotę 200 zł, wpiszą swoje dane w potwierdzeniu odbioru nagrody.
 2. Odbiór nagrody w Promocji polega na: a) spełnieniu wymogów uczestnictwa w Promocji, które określa ust. 2, b)  wpisaniu się Uczestnika do formularza potwierdzenia odbioru nagrody w Punkcie Obsługi Promocji poprzez: - podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu kontaktowego (obowiązkowo),adresu email (fakultatywnie) Uczestnika, - wpisanie nazw sklepów/punktów usługowych i wartości przedstawionych paragonów łącznie - wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Promocji i potwierdzenia wpisanych danych przez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rezerwacji. - wyrażenia na zasadzie dobrowolności zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach reklamowych i marketingowych, w tym na przesyłanie drogą elektroniczną materiałów informacyjnych i handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2002 r. nr 144, poz. 1204, z późn.zm) spółce Echo Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie (00-120),ul. Złota 59 zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). c)     odbiorze nagrody – karty przedpłaconej o wartości 50 zł do realizacji w sklepach i punktach usługowych galerii Twierdza Kłodzko w okresie 11 miesięcy od dnia odbioru karty.
 3. Organizator przyznaje maksymalnie 2 nagrody dla danego Uczestnika w trakcie trwania Promocji. Wydanie nagrody następuje po podaniu pełnych danych osobowych na potrzeby Promocji. Punkt Obsługi Promocji się przy strefie food court Galerii. Odbiór nagrody Uczestnik potwierdzi podpisem na protokole odbioru nagrody.
 1. W Promocji Uczestnik może wziąć udział maksymalnie dwa razy w trakcie trwania Promocji. Organizator stempluje paragony, na podstawie których wydano nagrodę, w celu wyeliminowania ich z Promocji oraz wyłącza z Promocji osobę (lub osoby),która niezgodnie z regulaminem próbuje skorzystać po raz drugi z Promocji przedstawiając kolejny nieostemplowany paragon lub paragony.

 2. W przypadku powzięcia przez Organizatora uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności paragonu, wydanie nagrody może zostać wstrzymane do momentu potwierdzenia oryginalności lub pochodzenia paragonu, nie dłużej jednak niż do 5 dnia od daty przedstawienia przez Uczestnika paragonu.

 3. Po odebraniu nagrody nie ma możliwości zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny. W razie stwierdzenia wadliwego działania karty przedpłaconej możliwa jest wymiana na inną kartę.

 

Część III. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. wartości 50 złotych w podziale na dni Promocji:

a) 21 października 2017 roku – 200 szt. kart przedpłaconych                                        
b) 22 października 2017 roku – 200 szt. kart przedpłaconych                                          
2. Całkowita liczba nagród jest ograniczona i wynosi nie więcej niż 400 sztuk kart przedpłaconych o łącznej wartości 20.000,00 zł brutto. W przypadku niewyczerpania ilości nagród przeznaczonych nagrody przechodzą do dyspozycji Organizatora.

Część IV. REKLAMACJE

1. Ewentualne reklamacje można zgłaszać na piśmie do dnia 23.11.2017 r., listem poleconym na adres Organizatora. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. O dochowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje przesłane z datą stempla późniejszą niż 27.11.2017 r. nie będą uwzględniane. Organizator nie będzie uwzględniał reklamacji, które zostaną jej doręczone po dniu 28.11.2017 r., mimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego.

2. Reklamacje winny zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika, datę i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, wskazywać nazwę „Kupuj i Wygrywaj!” w Galerii Twierdza Kłodzko oraz treść żądania reklamacyjnego.

3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 7 dni od daty jej otrzymania. Decyzje Organizatora dotyczące rozpatrzenia reklamacji są ostateczne. Po wyczerpaniu procesu reklamacyjnego Uczestnikom przysługuje prawo dochodzenia. dalszych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

4. Zawiadomienia o wyniku reklamacji są przesłane reklamującemu listownie na adres podany w reklamacji w terminie 5 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

Część IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest do wglądu w administracji Galerii, w siedzibie Organizatora, a w okresie trwania Promocji również w Punkcie Obsługi Promocji.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy.

 3. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zapoznanie się Uczestnika z Regulaminem i zaakceptowanie jego warunków.

Najlepsze modowe marki

Newsletter Gelerii Twierdza Kłodzko

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o ciekawych wydarzeniach, atrakcyjnych ofertach i najnowszych modowych trendach!

W celu otrzymywania oferty marketingowej, zwracamy się z prośbą o wyrażenie poniższych zgód: